A közelmúltban néhány online fejlesztést hajtottunk végre; az adatlapok letöltéséhez törölnie kell a cookie-kat, vagy hívja a +49 7181 483 900-as telefonszámot

Panaszbejelentés

A Limitor Hungária Kft. a panaszokról, a közérdeku bejelentésekrol, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggo szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belso visszaélés-bejelentési rendszert muködtet. A rendszer muködtetésének célja, hogy – a bejelento védelme mellett – garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének, kivizsgálásának lehetoségét.

Kattintson ide a tájékoztató letöltéséhez.

Mit lehet bejelenteni?

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt.

Ki tehet bejelentést?

A belso visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

a) a Limitor Hungária Kft. által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a Limitor Hungária Kft.-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszunt,

c) a Limitor Hungária Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdodött,

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Limitor Hungária Kft.-vel szerzodéses kapcsolatban áll,

e) a Limitor Hungária Kft. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkezo személy, valamint a Limitor Hungária Kft. ügyviteli, ügyvezeto, illetve felügyelo testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezeto tagot is,

f) aki a Limitor Hungária Kft.-vel szerzodéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerzodéses kapcsolatban álló vagy szerzodéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a Limitor Hungária Kft.-nél tevékenységet végzo gyakornok és önkéntes,

h) a Limitor Hungária Kft.-vel a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerzodéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerzodéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdodött, és

i) az a személy, akinek a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerzodéses kapcsolata a a Limitor Hungária Kft-vel megszunt.

A bejelentés tekintetében foglalkoztatottnak minosül az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Hogyan lehet a bejelentés megtenni?
A Limitor Hungária Kft. a bejelentésre a bejelento hozzájárulását igénylo, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldo rendszert nem használ.
A bejelento a bejelentést írásban vagy szóban (személyesen jegyzokönyv felvétele mellett) teheti meg.

Írásbeli bejelentés az alábbi módokon teheto:
- a Limitor Hungária Kft. székhelyén, a munkavállalók tájékoztatását szolgáló információs tábla (üzemcsarnok, emelet) elhelyezett, zárt „Panaszláda” feliratú ládába történo elhelyezéssel, vagy
-postai úton, a Limitor Hungária Kft. 7634 Pécs, Makay István u. 13/b. címére történo megküldéssel.

Az írásbeli bejelentés formanyomtatványon is benyújtható. A formanyomtatvány elérheto a www.limitor.com weboldalon és a munkavállalók tájékoztatását szolgáló információs táblánál (Limitor Hungária Kft. üzemcsarnok, emelet).

Szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni a Limitor Hungária Kft. székhelyén (7634 Pécs, Makay István u. 13/b.) a belso visszaélés bejelentési-rendszer muködtetojeként kijelölt munkavállalóknál:
-Zárai Judit, igazgatási vezeto, vagy
-Sélley Balázs, pénzügyi kontroller.

A Foglakoztató egyéb úton történo bejelentést nem fogad.

Lehet-e anonim bejelentést tenni?

A bejelentés névtelenül is megteheto, azonban ebben az esetben a bejelentonek figyelembe kell vennie, hogy kapcsolattartási adat megadása hiányában – amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendo vagy megfelelo a bejelentés kivizsgálásához – a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra, a bejelento részére az eljárással kapcsolatban a Limitor Hungária Kft. tájékoztatást nem küld, a Panasztörvény alapján az anonim bejelentés kivizsgálása mellozheto.

Milyen védelmet kap, aki bejelentést tesz?

A vizsgálat során a Limitor Hungária Kft. köteles biztosítani, hogy a bejelentot panasza, illetve visszaélés-bejelentése miatt hátrány nem érheti. Minden, a bejelento számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszeru megtétele miatt kerül sor, és amelyet a Foglalkoztatóval kapcsolatos jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minosül akkor is, ha egyébként jogszeru lenne.

A bejelentések kivizsgálásában részt vevo munkavállalók titoktartásra kötelezettek.

Az állam a bejelento részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint. A bejelento számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentok rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetoségekrol, a bejelentok védelmével összefüggo, Panasztörvény szerinti szabályokról, a bejelentok Panasztörvény szerinti jogairól és kötelezettségeirol.

Mi történik a bejelentést követoen?

A bejelentés kivizsgálása a Panasztörvény rendelkezései alapján történik: A Limitor Hungária Kft. a bejelentést leheto legrövidebb idon belül, de legkésobb a bejelentés beérkezésétol számított 30 napon belül kivizsgálja. E határidotol csak különösen indokolt esetben, a bejelento egyideju tájékoztatása mellett lehet eltérni, de a vizsgálat idotartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Mi történik a kivizsgálást követoen?

A bejelentésben foglaltak kivizsgálását követoen a Limitor Hungária Kft. a bejelentot a vizsgálat eredményérol, valamint a megtett intézkedésekrol tájékoztatja. Ha a vizsgálat alapján büntetoeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételérol. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem szabálysértés vagy buncselekmény, de sérti a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, a Limitor Hungária Kft. munkáltatóként az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Limitor Hungária Kft. lezárja és errol a bejelentot tájékoztatja.

Hogyan kezelik a személyes adatokat az eljárás során?

A rendszer létrehozását és muködését a panaszokról, a közérdeku bejelentésekrol, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggo szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény írja elo, így az adatkezelés szükségességét ez a jogszabály alapozza meg. A visszaélés-bejelentési rendszer muködtetésével kapcsolatosan szükségszeruen személyes adatok kezelésére kell sor kerüljön. A bejelentés felvételével és kivizsgálásával kapcsolatban mind a bejelento, mind a bejelentett (az egyéb résztvevo/érintett személy mellett) személyes adatainak kezelésére szükség van.

Mik az adatkezelési folyamat legfontosabb körülményei?
 

Adatkezelés megnevezése Személyes adatok fajtái Adatkezelés célja Jogalapja Megorzési ido
A bejelentés megtétele (írásban, személyesen) Bejelento azonosításához szükséges adatok:
természetes személy neve, születési helye és ideje, lakcíme, foglalkozása, beosztása,
jogi személy elnevezése, cégjegyzékszáma, székhelye
Kapcsolattartási adatok: telefonszám, email cím
Bejelentéssel érintett személy azonosításához szükséges adatok: neve, foglalkozása/beosztása
A bejelentett esemény / cselekmény leírásában, bizonyítási eszközökben szereplo személyes adatok
A bejelentéssel kapcsolatos érdemei információkkal rendelkezo személy azonosításához szükséges adatok
A bejelentés befogadása, a bejelento, a bejelentéssel érintett, a bejelentett esemény / cselekmény, az egyéb érintett / érdekelt személyek adatainak rögzítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelo visszaélés-bejelentési rendszer muködtetéséhez fuzodo jogos érdeke Az eljárás lezárását követo öt évvel az adatok törlésre kerülnek
A bejelentés kezelése, kivizsgálása A bejelentett esemény / cselekmény leírása, bizonyítási eszközök alapján létrehozott új adatok (következtetések / összefüggések)
A bejelentés kivizsgálása során rögzített személyes adatok
A jegyzokönyvben / emlékeztetoben szereplo személyes adatok
Az érintettekkel történo kommunikáció során rögzített/létrehozott adatok (felhívások, tájékoztatások, egyéb levelezések)
A bejelentés kezelése, valamint kivizsgálása által az esemény vagy magatartás körülményeinek feltárása, az érintettekkel / érdekelt felekkel történo kommunikáció lefolytatása, (feltételezett) jogellenes állapot orvoslása, megszüntetése GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelo visszaélés-bejelentési rendszer muködtetéséhez fuzodo jogos érdeke Az eljárás lezárását követo öt évvel az adatok törlésre kerülnek.
Az eljárással kapcsolatos adatok továbbítása (külso eljárás megindításának kezdeményezése) A bejelentéssel, a bejelentovel, a bejelentéssel érintett személlyel, a bejelentett eseménnyel / cselekménnyel, az egyéb érintettel / érdekelt személyekkel, valamint a bizonyítékokkal és feltárt körülményekkel kapcsolatos legfontosabb információk Jogellenes magatartás feltárása esetén az illetékességgel rendelkezo szerv értesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelo visszaélés-bejelentési rendszer muködtetéséhez fuzodo jogos érdeke Az eljárás lezárását követo öt évvel az adatok törlésre kerülnek.

 

Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés során?

A folyamatban résztvevoknek az alábbiakban meghatározott jogai állnak fenn. A tájékoztatás további alkalmazásában, érintett alatt a folyamat résztvevoit (bejelento, bejelentéssel érintett, egyéb személyek), adatkezelo alatt pedig a Limitor Hungária Kft-t kell érteni.

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Igenlo válasz esetén az adatkezelo a következo információkhoz biztosít hozzáférést:
a) az adatkezelés célja;
b) személyes adatok kategóriái;
c) címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ha van ilyen;
d) adattárolás tervezett idotartama vagy annak meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a munkáltatótól a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és az adatkezelés tekintetében fennálló tiltakozás joga;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az adatkezelo a személyes adatok másolatát ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja, feltéve, hogy az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az érintett által ismételten, továbbá a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó kérelmekért adminisztratív költségeken alapuló, ésszeru mértéku díj számítható fel.
Az adatkezelo a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 naptári napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti az adatkezelo által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
  • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelo jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai elsobbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébol lehet kezelni.
Az adatkezelo az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elozetesen tájékoztatja az érintettet.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezelés elleni tiltakozásra, ha az adatkezelés az adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Tiltakozás esetén az adatkezelo a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszeríto ereju jogos okok indokolják, amelyek elsobbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati jogok
Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén az adatkezelo ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Bírósághoz fordulás esetén a pert az érintett a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék elott indíthatja meg.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, az alábbi elérhetoségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ide kattintva letöltheti a bejelento lapot, amelyet elküldhet a panaszbejelentes@limitor.hu e-mail címre